Általános szerződési feltételek

ASZF

Szállítási feltételek

Cobra Computer Kft. minden ajánlati és megrendelés visszaigazolási dokumentációja az alábbiakban lefektetett feltételekre hivatkozik, azzal, hogy megrendelés esetén üzleti partnerei elfogadják. Ezáltal partnerei számára a teljesített szállításokra és szolgáltatásokra, valamint a partnerek számlafizetéssel kapcsolatos magatartására, mint szerződéses kötelezettség érvényes.

Szállítási és fizetési megállapodás

Cobra Computer Kft. (a továbbiakban, mint Szállító) ellentétes megállapodás hiányában az alábbiakban részletezett szállítási és fizetési feltételekkel köt üzleti megállapodást, melyet üzleti partnerei Cobra Computer Kft. által adott ajánlat elfogadása, illetve Cobra Computer Kft-nek leadott megrendelés esetén szerződésként elfogadnak.

A szállítási és fizetési feltételek jellege: kereskedelmi szállítási szerződés, mely a megrendelt áru, szolgáltatás leszállításával teljesítettnek tekintendő, és Szállító jogosult a termék ellenértékének megfelelő számlát Vevőnek benyújtani.

Vevő tudomásul veszi, hogy

 1. Az általa megjelölt termék esetén Szállító nem vállalja, hogy a termék mindenben kielégíti a Vevő igényeit.
 2. Szállító által javasolt termék esetén Szállító a termék csak azon szolgáltatásainak teljesítésére vállal felelősséget, mely elvárásokról Vevő előre tájékoztatta.
 3. Névre szóló licenc-köteles termék megrendelése esetén a megrendeléstől nem állhat el. Licence leszállítása a díjbekérő alapján kifizetett díj ellenében a megrendelésben megadott e-mailcímre történő megküldésével történik.
 4. Nem raktárról történő szállítás esetén – amennyiben előleget nem fizetett – a megrendeléstől 20%-os előleg utólagos megfizetése mellett állhat el.
 5. A szállítás teljesítése és a számla átvétele után annak kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.
 6. Vevő a számlával, illetve jelen feltételekkel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve ha a számla kézhezvétele ezután történt, további, a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban. (Számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével.)
 7. Számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:
  • A számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak. (Szövegezési pontatlanság utólag, egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozattal módosítható, így ezen a címen számlakifogást Vevő nem tehet.)
  • A felmerült kifogás garanciális kötelezettség keretében kijavítható.
 8. A számla kiegyenlítéséig a szállított áru Szállító tulajdonát képezi, Vevő – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg.
 9. A szállított árut a számla fizetési határidejének lejárta után Szállító saját döntése alapján
  • visszaszállíthatja,
  • a fizetési határidő és a visszaszállítás közötti időszakra az alábbi tételeket számíthatja fel Vevő felé:
   1. az áru értékének egyszeri 10%-át értékcsökkenés címen
   2. az áru értékének napi 1/365-öd részét bérleti díj címen
   3. a szállítással és a visszaszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (kiszállítás, installálás stb.).
 10. Késedelmes fizetés esetén – a késedelmi időszakra – Szállító a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számíthat fel.
 11. A leszámlázott áru, szolgáltatás listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) csak a számla határidőre történő kiegyenlítése esetén visszavonhatatlan. Késedelmes fizetés esetén az engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.
 12. Nagymértékű, vagy rendszeres késedelmes fizetés esetén Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti. Lejárt fizetési határidejű kiegyenlítetlen számla esetén szolgáltatás mindenkor csak készpénzben vehető igénybe. Amennyiben – ilyen esetben – a szolgáltatás megkezdésekor a készpénzes fizetés a partner részéről nem biztosított, Szállító a szolgáltatást megtagadhatja, ugyanakkor jogosult a kiszállási költség és 1 óra munkadíj leszámlázására.

Felhasználási (licenc) feltételek

Futtatási jogosultság

Felhasználó a felhasználási (futtatási) jogosultságot a jelen feltételek elfogadásával és – üzleti célú felhasználását – a kiszámlázott licencdíj kifizetésével szerzi meg.

Dokumentáció

Cobra Computer Kft. a termék átadásával egyidejűleg a programcsomag írásos kezelési útmutatóját a termék honlapján Felhasználó rendelkezésére bocsátja, egyben felhatalmazza Felhasználót – saját célra – korlátlan számúban történő kinyomtatására (sokszorosítására)

Korlátozott garancia

Cobra Computer Kft. a programcsomagra a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát (Limited Warranty) biztosítja, melynek feltételei a következők:

 • Az esetleges programhibák kijavítására Cobra Computer Kft. folyamatos jótállást vállal; az új verziók megjelenése után azonban csak az új változatokra. (A hibabejelentés írásban történik, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással.)
 • Amennyiben a felhasználó által bejelentett hiba nem minősül jótállásos hibának, felhasználó köteles a hibaelemzésért térítést fizetni Cobra Computer Kft-nek.
 • Programjavításra csak Cobra Computer Kft. telephelyén van lehetőség! (A szükséges programfejlesztési eszközök és munkatársak csak Cobra Computer Kft. telephelyén állnak rendelkezésre.)

Cobra Computer Kft.

 • garantálja, hogy a program legalább a leírásában ismertetett funkciókat teljesíti,
 • nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, mivel ez nem programozási hiba eredménye, hanem egy számítógépes rendszer adott pillanatban fennálló belső működési bizonytalanságának következménye,
 • nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Cobra Computer Kft-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver a felhasználó által kiválasztott tetszőleges hardver/operációs rendszer-konfiguráción működik,
 • nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért sem, melyek a felhasználással kapcsolatban a felhasználót érik.

Felhasználási szolgáltatás

Cobra Computer Kft vállalja, hogy a programcsomag használatához felhasználó számára a termék piaci kifutása után még legalább 2 évig a felhasználást segítő szolgáltatásokat nyújt, külön térítésért. (A szolgáltatási rendszer aktuális működési rendszeréről Cobra Computer Kft. folyamatosan tájékoztatja felhasználót.)

Új verzió elérhetősége

Cobra Computer Kft. külön értesítést küld a felhasználók számára. Internetes honlapján keresztül letölthető, Cobra Computer Kft. aktuális szolgáltatási tarifái alapján külön térítésért helyszíni installálásukat is vállalja.

Felhasználási korlátok, a szerzői jog védelme

 • Cobra Computer Kft. sorszámmal és felhasználó-azonosítóval (regisztrációval) ellátott szoftvert ad át felhasználónak. Az azonosítók segítségével a szoftver használatának jogosultsága egyértelműen megállapítható. Figyelem! Cobra Computer Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a programvásárlásakor adott regisztráció a számla kiegyenlítéséig, mint ideiglenes regisztráció szolgál. A fizetési határidő lejárta után a program használata illegális szoftverhasználatnak (a szerzői jogok megsértésének) minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli!
 • A szoftver használatának jogosultsága a megvásárláskor érvényes első, fő verziószám (vagy annál kisebb) verziók futtatására terjed ki. Későbbi verziókra az un. éves programkövetési díj vagy termékfrissítési díj megfizetése mellett jogosult. Ennek megtagadása esetén a későbbiekben új verzióhoz csak a licenc újbóli megvásárlásával juthat hozzá vagy visszamenőlegesen megfizeti a programkövetési/termékfrissítési díjakat az elmaradt évekre.
 • Felhasználó köteles a szoftverhez fűződő szerzői jogok védelmére. Felhasználó vállalja, hogy a Cobra Computer Kft-től vásárolt programot (vagy a programok másolatát) más felhasználónak nem engedi át, és e korlátra dolgozóinak figyelmét felhívja.
 • A szoftvernek a jogosult szervezeten (vállalkozáson, intézményen, stb.) kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül –ez alól csak egyedi szerződések megkötésével tehető kivétel (pl. ügyviteli rendszer használatánál) -, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyetemlegesen anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben Cobra Computer Kft. bizonyítani tudja a fenti felhasználási korlát megsértését, felhasználó köteles megtéríteni a Cobra Computer Kft-t ért károkat.
 • DEMO módban a programcsomag üzleti célú felhasználása (tényleges alkalmazása a vállalkozás ügyviteli feladatainak megoldására) nem megengedett! A használat illegális szoftverhasználatnak minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli! A programrendszer csak jelen licencfeltételek elfogadása esetén futtatható!

Felhasználói jogosultságok

Licenckorlátok: a mindenkori licenckorlátot (kategória, modul, munkahelyek száma stb.) a programhoz adott licencfájl tartalmazza (mely a program Névjegy menüpontjában tekinthető meg).

Egyéb feltételek:

 • A program megvásárlásával Felhasználó nem a szoftver tulajdonjogához jut hozzá, hanem felhasználási jogot szerez (meghatározott számú számítógépeken való futtatásra vagy konkurens felhasználásra).
 • A felhasználási jog harmadik személyre sem ideiglenesen, sem véglegesen nem ruházható át, azaz a Felhasználó a szoftvert nem adhatja el, nem adhatja bérbe és kölcsön (ingyenesen sem) a szerzői jog birtokosának hozzájárulása nélkül.
 • A szoftvernek a felhasználásra jogosult szervezeten kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyaránt anyagi felelősséggel tartozik.
 • A szoftverre vonatkozó minden egyéb jog a program forgalmazóját és szerzőjét illeti meg, beleértve a programcsomag értékesítési feltételeinek és szolgáltatási rendszerének megváltoztatását is.
 • A szerző fenntartja a jogot a program funkcionalitásának bővítésére, és dokumentációjának megváltoztatására (akár meglévő mellékfunkcióinak elhagyására is).
 • Felhasználó ingyenesen jogosult a program vásárlását követő egy évben elkészülő új verzióira.
 • A Felhasználó a szoftver újabb évi verziójának futtatására ún. terméktámogatási vagy programfrissítési díj megfizetése után jogosult.

Szolgáltatási szabályzat

A Cobra Computer Kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Cobra programok felhasználói számára:

Ingyenes forródrótos szolgáltatások:

Alkalmanként 10 perces telefonos, e-mailes, távoli eléréses segítség a vásárlás évében, és terméktámogatással rendelkezőknek.

Térítéses helyszíni szolgáltatások:

 • oktatás, szervezett kezelői tanfolyamok,
 • felhasználói hibák elhárítása,
 • konzultáció.

Térítéses szolgáltatások Cobra Computer telephelyén:

 • hibaelemzés,
 • konzultáció.

Szolgáltatási szabályzatmely a szolgáltatások igénybevételének módját, feltételeit és díjkötelezettségét szabályozza.

 1. Az ügyviteli, vállalatirányítási rendszerhez programcsomaghoz nyújtott bármilyen jellegű szolgáltatást csak a Cobra Computer ügyfélszolgálatán történt előzetes (telefonos) egyeztetés alapján lehet igénybe venni. Az ettől eltérő módon igénybevett szolgáltatásokért a Cobra Computer semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. Szolgáltatási igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül (kivéve a csúcsidőszaknak számító december 1 – január 31. közötti időszakot) a Cobra Computer szakembert bocsát a felhasználó rendelkezésére. A megrendelő név szerint is kérheti a szolgáltatót, ebben az esetben azonban a Cobra Computer nem garantálhatja a 5 munkanapon belüli kiküldését.
 3. Az elvégzett munka minden esetben munkalapon kerül rögzítésre, ellenértéke a konzultáció végeztével a helyszínen készpénzben vagy 8 napos átutalásos számla ellenében fizetendő
 4. A helyszíni szolgáltatás minden esetben díjköteles, mivel
  • A helyszíni szolgáltatás minden esetben munkatársainkkal, mint konzulensekkel történő konzultáció kerül értelmezésre, azaz akkor is díjköteles, ha a konzultáció (szolgáltatás) eredménytelennek (a felmerült probléma megoldhatatlannak) bizonyul!
  • Licence feltételekből következően sem adatsérülésre, sem más szállító által szállított és installált hardveren és operációs rendszeren történő hibátlan működésre nem vállalunk felelősséget, programhibára pedig a licence feltételekben leírt módon. Ebből következően bármilyen programhiba, verziócsere, adatsérülés miatti helyszíni szolgáltatás igénybevétele szintén díjköteles!
 5. A helyszíni szolgáltatás keretében elvégzett tényleges munkavégzésre (amennyiben az eredménytelenség a munkavégzés hibájából adódott) garanciát vállalunk. Egyedül ezen hibás munkavégzés kijavítása – mint garanciában elvégzett munka – díjmentes helyszíni szolgáltatás.
 6. Fentiek alapján a helyszíni szolgáltatás díjkötelezettsége nem képezheti vita tárgyát, és díjtartozás esetén – annak rendezéséig – további szolgáltatás nem vehető igénybe!

Forró-drót szolgáltatási szabályzat

 • Szolgáltató telefonos segítőszolgálatot („Forró-drót”) biztosít termékei felhasználóinak.
 • A szolgáltatás díjtalan a termék vásárlóinak a vásárlás évében, illetve azoknak a felhasználóknak, akik az adott termékre vonatkozóan rendelkeznek a tárgyévre terméktámogatással.
 • A segítőszolgálat kizárólag a termékek kezelésével, használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgál, és nem feladata általános számítástechnikai kérdésekhez, illetve más programok használatával kapcsolatos kérdésekhez segítséget adni.
 • A telefonos segítőszolgálat munkanapokon 8.30 és 17.00 óra között vehető igénybe.
 • Szolgáltató a legjobb tudása szerint segít a jelzett problémák megoldásában, de a szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy nem minden számítástechnikai és kezelési probléma oldható meg telefonon, illetve írásban. Ilyen esetben Szolgáltató – üzleti tarifái mellett – kész helyszíni segítséget nyújtani Felhasználónak.
 • Tíz percet meghaladó időigényű segítség nem minősül telefonos segítségnek, ezért telefonon nem nyújtható!
 • Időigénytől függetlenül nem tartoznak a telefonos segítőszolgálatot keretébe az alábbi feladatok:
  • számítógép vagy program konfigurálása;
  • adatbázismentés vagy javítás;
  • adatelemzés;
  • évnyitási feladatok;
  • mélyebb beavatkozást igénylő programbeállítások;
  • oktatás, betanítás.

SZERVERBÉRLET, FELHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE

A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó Cobra Computer-Felhő szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó közötti jogviszony szabályozása.

A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó Cobra Computer-Felhő szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó közötti jogviszony szabályozása.

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Cobra Computer Kft.

Szolgáltató székhelye: 1164 Budapest, Vágás utca 9.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-468624

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 12103519-2-42

Szolgáltató honlapja: www.cobra.hu

Szolgáltató központi telefonszáma: +36 1 577 0111

Szolgáltató központi e-mail címe: conto@cobra.hu

Szerverpark: Tárhely.Eu Kft.

Székhely 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám 01-09-909968

Adószám 14571332-2-42

 1. Cobra Computer szerver üzemeltetési szolgáltatás (a továbbiakban: szerverszolgáltatás): a Szolgáltató által nyújtott, felhő (cloud) szolgáltatáson alapuló, virtuális infrastruktúra szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató előre beállított infrastruktúrát (processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés stb.) és azon keresztül elérhető előre beállított szoftverkörnyezetet bocsát a Felhasználó rendelkezésére, az előfizetett felhasználók számának mértékéig. A Felhasználó nem kezeli az alapul szolgáló fizikai infrastruktúrát, rendszerplatformot, kizárólag a rendelkezésre bocsátott alkalmazásokat. A szolgáltatás keretében használt Cobra Computer Kft. szoftvere licencét a Felhasználó, a szerverszolgáltatástól függetlenül megvásárolta vagy bérli.

1.2.        Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- és szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott terjedelmű rendelkezési és használati jogot. Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Felhasználó számára.

1.3.        Amennyiben dedikált RDS szervert biztosító szolgáltatást vesz igénybe, Felhasználó kizárólag a szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott CobraConto.NET vállalatirányítási szoftver használata céljából veheti igénybe a felhő szolgáltatást, egyéb gyártó szoftvereit egyedileg nem használhatja az előre beállított szoftverkörnyezetben.

1.4.        Amennyiben dedikált RDS valamint, nem dedikált szervert biztosító szolgáltatást vesz igénybe, Felhasználó tudomásul veszi, hogy más felhasználókkal megosztott erőforrást vesz igénybe és a Szolgáltatás keretében nem garantált az elérhető legnagyobb teljesítmény folyamatos rendelkezésre állása.

1.5.        Dedikált RDS szervert biztosító szolgáltatás igénybevétele esetén lehetőség van egyedi szoftverkörnyezet kialakítására, implementálására. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Felhasználó igényeit a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegye az implementáció során, de a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a technológiai korlátok miatt a Szolgáltató nem vállalja, hogy korlátozás nélkül bármely gyártó, bármely alkalmazása alkalmas a Szolgáltatás keretében történő használatra. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy dedikált szervert biztosító szolgáltatás igénybevétele esetén kizárólag igazoltan jogtiszta és vírusmentes szoftverek implementálására kerül sor, e körben a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

1.6.        Kezdeti implementáció után is van lehetőség későbbi további egyedi implementációs, konfigurációs lépések végrehajtására, azonban a Szolgáltató ezt további implementációs díj megfizetése után hajtja végre.

1.8.        Szolgáltató rendszeresen és automatikusan frissíti a szolgáltatás alapját jelentő Microsoft Windows Server operációs rendszert. Ezen frissítés emberi beavatkozás nélkül, minden héten szombaton megtörténik, egy előre meghatározott, hajnali 02:00 és 04:00 óra közötti időpontban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszerkarbantartás idejére futtatva hagyja a szoftvereit, akkor a rendszer azt automatikusan bezárja és a szoftverkörnyezetből az előfizetőt kilépteti. Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben az értesítések ellenére is a Felhasználó a szolgáltatást tovább használja és így a kiléptetésre kerülő Felhasználó által használt szoftverekben adatvesztés vagy a munkafolyamat félbeszakadása következik be.

1.9.        A szoftverkörnyezet elérhetőségét a Szolgáltató Microsoft RDP protokoll 10-es és újabb verzióin keresztül nyújtja az alapértelmezettnek számító hálózati porton: TCP 3389. Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás nyújtásához a megfelelő internetes sávszélesség és hálózati válaszidő a rendelkezésre állási feltételekben (3. pont) részletezettek szerint folyamatosan rendelkezésre álljon a szoftverkörnyezet eléréséhez.

1.10.        Szolgáltatás eléréséhez a Szolgáltató által is támogatott operációs rendszerek és kliens programok:

 • Microsoft Windowsnak a Microsoft által aktívan támogatott verzióiban található Távoli asztal kliens;
 • Apple Macintosh OS X operációs rendszerhez kiadott Microsoft Remote Desktop kliensnek, az Apple App Storeból mindenkor elérhető legújabb verziója.

1.11.        Szolgáltató nem zárja ki egyéb gyártó RDP protokoll használatára alkalmas szoftvereit a szoftverkörnyezet eléréséből, de támogatást nem tud biztosítani hozzá és nem vállal felelősséget az ebből eredő problémákért.

1.12.        Felhasználó a szoftverkörnyezet használatának megkezdése előtt megadja a szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezési és teljes nevét, és kizárólag ők lesznek jogosultak a szoftverkörnyezetének használatára, számukra a szolgáltató felhasználó fiókokat hoz létre. Amennyiben egy fiókra több helyről történik egy időben bejelentkezés, a korábban bejelentkezett fiók kapcsolata automatikusan és azonnal bontásra kerül, egy fiókkal egy időben csak egy felhasználó lehet a Szolgáltatásba bejelentkezve.

1.13.        Szolgáltatás keretében lehetőség van a Felhasználó helyi infrastruktúrájában használt nyomtatók távoli asztal kapcsolaton történő aktív használatára. Szolgáltató lehető legnagyobb mértékben biztosítja a kezdeti implementáció során Felhasználó által jelzett nyomtatómodellekhez tartozó illesztőprogramok használatát, azonban nem vállalja, hogy bármely nyomtató bármely illesztőprogramja alkalmas lesz a Szolgáltatás keretében igénybe vett szoftverek nyomtatási feladatainak hibátlan végrehajtására, különösen akkor, ha a gyártó nem támogatja a nyomtató, Windows Server operációs rendszereken történő használatát.

1.14.        Szolgáltatás nyújtásának alapfeltétele, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő cég rendelkezzen, a szoftverkörnyezetében található szoftvereire vonatkozólag élő support szolgáltatással.

1.15.        Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 8:30 és 17:00 óra közötti időpontban telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati rendelkezésre állást biztosít a Felhasználóknak. 

1.16.        A Felhasználó kijelenti, hogy megfelelő műszaki ismeretekkel rendelkezik a Szolgáltatás helyes használata, kezelése és irányítása vonatkozásában és kijelenti, hogy a Szolgáltatás keretében általa rögzített adatok és/vagy információk és/vagy tartalmak kezelése kizárólag az ő kockázatára és az ő felelősségi körébe tartozik.

1.17.        A Szolgáltató jogosult a hardver és a szoftver komponensek normál technológiai fejlődésének következményeként a műszaki jellemzők, rendszerek és erőforrások módosítására, biztosítva ezáltal a Felhasználó részére a funkcionalitást.

 1. ADATBIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

2.1.        Kizárólag bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Felhasználó kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

2.2.        Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy üzemeltetési tevékenysége során olyan azonnali intézkedéseket hozzon, mely az előfizető szolgáltatásból történő ideiglenes kiléptetést eredményezheti. Erre csak a felhő szolgáltatás adat és üzembiztonságának megóvásának céljából, rendkívüli esetekben kerülhet sor. Ilyen esetekben a tájékoztatást a szolgáltató utólagosan teszi meg az előfizető felé.

2.3.        Szolgáltató naponta legalább egy alkalommal biztonsági mentést végez a Felhasználó szoftverkörnyezetéről és adatbázisairól. Rendszerhiba esetén a szolgáltató, díjazás nélkül, gondoskodik a mentések visszatöltéséről. Egyéb, Felhasználó által kért adat-visszaállítás esetén, visszaállítási díjat számláz ki a Szolgáltató.

2.4.        Felek kifejezetten akként állapodnak meg, hogy a Szolgáltató nem köteles semmilyen általános felügyeletre és ezért sem ellenőrzést, sem felügyeletet nem végez a szerverszolgáltatáson keresztül. Szolgáltató a Felhasználó tevékenységét nem köteles ellenőrizni, nem felügyeli a Felhasználó és/vagy a megbízottjai és/vagy munkatársai által a Felhasználó saját hozzáférési adataival a szolgáltatás keretében bevitt információkat és/vagy adatokat és/vagy tartalmakat. Minden esetben a Felhasználó a szolgáltatásba való első belépése után szolgáltatás keretében esetlegesen bevitt és/vagy kezelt adatok kezelésének egyedüli tulajdonosa, a tárolt adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

 1. SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

3.1.        Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy minden számlázási ciklusra számított rendelkezésre állás elérje az elvárt rendelkezésre állási értéket, mely havi szinten, a teljes szolgáltatási parkra számítva 99.9%.

3.2.        Rendelkezésre állás értékbe csak az olyan nem tervezett, teljes szolgáltatás leállással járó, széles körű, több Felhasználót egyidejűleg érintő események számítanak bele, melyekről a Szolgáltató nem küldött előzetesen karbantartás értesítőt, és így váratlan szolgáltatás kiesésnek számítanak.

3.3.        Amennyiben a rendelkezésre állási érték nem éri el havi szinten a 99.9%-os értéket, Felhasználó jogosult a rendszeres tárhely, erőforrás és üzemeltetési díjának időarányos visszatérítésére, legfeljebb a havi díj 100%-áig. Visszatérítést minden esetben Felhasználónak kell kezdeményeznie.

 1. DÍJFIZETÉS

4.1.        A Szolgáltatás igénybevételéért Felhasználó kezdeti implementációs és rendszeres havi-, vagy éves díjat köteles fizetni. Az Felhasználó által fizetendő rendszeres díjak összegét a Szolgáltató által megküldött ajánlat tartalmazza. A szolgáltatási hónap kezdete az adott naptári hónap első napjától az utolsó napjáig terjed.

4.2.        A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött távszámla alapján történik. A számla papír alapú számlának minősül, csak nyomtatott formában hiteles, így a számla kinyomtatása és archiválása is a Felhasználó felelőssége.

4.3.        Tárgyhónapban történő megrendelés esetén az ügyfélnek az első szolgáltatási hónap havidíját időarányosan kell megfizetnie. Tárgyhó 15-e utáni megrendelés esetén az első két szolgáltatási hónap havidíját egyidejűleg rendezni kell.

4.4.        Szolgáltatás felhasználók számának növelését, csökkentését minden esetben írásban kell jelezni a szolgáltató részére. Módosítás az erre vonatkozó igény bejelentését követő hónaptól lehetséges, melytől azonban a Szolgáltató egyedi esetekben eltérhet.

4.5.        Szolgáltatás egy előre fizetéses konstrukcióban igénybe vehető szolgáltatás. A szolgáltatási díjat Felhasználónak legkésőbb a tárgy hónapot megelőző hónap utolsó napjáig ki kell egyenlítenie.

4.6.        A szolgáltatási időszak megkezdésekor kiegyenlítetlen számlával rendelkező Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz a Szolgáltató korlátozhatja. Amennyiben 15 nappal a lejárat után sem fizet a Felhasználó, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

4.7.        A fizetési határidőn túli szolgáltatás visszaállítására a Szolgáltató jogosult visszakapcsolási díjat felszámolni.

4.8.        Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Felhasználó a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Felhasználó díjvisszatérítésre nem jogosult.

4.9.        Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy e-mailben értesíteni Felhasználót. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett (havi vagy éves) tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.

 1. FELELŐSSÉG

5.1.        Felhasználó köteles a szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelő módon felhasználni. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy Felhasználó megsérti a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályokat, illetve más jogszabályba ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, valamint a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.2.        Felhasználó nem hozhatja hozzáférési kódjait, jelszavait harmadik fél tudomására, köteles azokat bizalmasan kezelni, valamint jelszavait olyan módon megválasztani, hogy ez megfelelő biztonságot nyújtson. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó adatbázisának, szoftverkörnyezetének biztonságáért, amennyiben a Felhasználó által választott jelszavakat felhasználva illetéktelen hozzáférés történik.

5.3.        Az Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Felhasználó felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért. A Szolgáltató jogsértés észlelése esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5.4.        Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Felhasználó a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató szoftverében, adataiban okozott minden kárért.

5.5.        A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) rajta kívül álló okból korlátozzák, szűrik a forgalmat. A Szolgáltató mindent megtesz az esetleges hibák kijavítása érdekében illetve azért, hogy ilyen esemény ne következzen be. Kizárólag bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén a Felhasználó kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

5.6.        Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 


Budapest, 2022.06.20.

Bokorné Herczegh Marianna sk. ügyvezető igazgató
Adószám: 12103519-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-468624 .

Tartalomjegyzék

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue