Általános szerződési feltételek

ASZF

Szállítási feltételek

Cobra Computer Kft. minden ajánlati és megrendelés visszaigazolási dokumentációja az alábbiakban lefektetett feltételekre hivatkozik, azzal, hogy megrendelés esetén üzleti partnerei elfogadják. Ezáltal partnerei számára a teljesített szállításokra és szolgáltatásokra, valamint a partnerek számlafizetéssel kapcsolatos magatartására, mint szerződéses kötelezettség érvényes.

Szállítási és fizetési megállapodás

Cobra Computer Kft. (a továbbiakban, mint Szállító) ellentétes megállapodás hiányában az alábbiakban részletezett szállítási és fizetési feltételekkel köt üzleti megállapodást, melyet üzleti partnerei Cobra Computer Kft. által adott ajánlat elfogadása, illetve Cobra Computer Kft-nek leadott megrendelés esetén szerződésként elfogadnak.

A szállítási és fizetési feltételek jellege: kereskedelmi szállítási szerződés, mely a megrendelt áru, szolgáltatás leszállításával teljesítettnek tekintendő, és Szállító jogosult a termék ellenértékének megfelelő számlát Vevőnek benyújtani.

Vevő tudomásul veszi, hogy

 1. Az általa megjelölt termék esetén Szállító nem vállalja, hogy a termék mindenben kielégíti a Vevő igényeit.
 2. Szállító által javasolt termék esetén Szállító a termék csak azon szolgáltatásainak teljesítésére vállal felelősséget, mely elvárásokról Vevő előre tájékoztatta.
 3. Névre szóló licenc-köteles termék megrendelése esetén a megrendeléstől nem állhat el. Licence leszállítása a díjbekérő alapján kifizetett díj ellenében a megrendelésben megadott e-mailcímre történő megküldésével történik.
 4. Nem raktárról történő szállítás esetén – amennyiben előleget nem fizetett – a megrendeléstől 20%-os előleg utólagos megfizetése mellett állhat el.
 5. A szállítás teljesítése és a számla átvétele után annak kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.
 6. Vevő a számlával, illetve jelen feltételekkel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve ha a számla kézhezvétele ezután történt, további, a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban. (Számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével.)
 7. Számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:
  • A számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak. (Szövegezési pontatlanság utólag, egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozattal módosítható, így ezen a címen számlakifogást Vevő nem tehet.)
  • A felmerült kifogás garanciális kötelezettség keretében kijavítható.
 8. A számla kiegyenlítéséig a szállított áru Szállító tulajdonát képezi, Vevő – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg.
 9. A szállított árut a számla fizetési határidejének lejárta után Szállító saját döntése alapján
  • visszaszállíthatja,
  • a fizetési határidő és a visszaszállítás közötti időszakra az alábbi tételeket számíthatja fel Vevő felé:
   1. az áru értékének egyszeri 10%-át értékcsökkenés címen
   2. az áru értékének napi 1/365-öd részét bérleti díj címen
   3. a szállítással és a visszaszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (kiszállítás, installálás stb.).
 10. Késedelmes fizetés esetén – a késedelmi időszakra – Szállító a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számíthat fel.
 11. A leszámlázott áru, szolgáltatás listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) csak a számla határidőre történő kiegyenlítése esetén visszavonhatatlan. Késedelmes fizetés esetén az engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.
 12. Nagymértékű, vagy rendszeres késedelmes fizetés esetén Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti. Lejárt fizetési határidejű kiegyenlítetlen számla esetén szolgáltatás mindenkor csak készpénzben vehető igénybe. Amennyiben – ilyen esetben – a szolgáltatás megkezdésekor a készpénzes fizetés a partner részéről nem biztosított, Szállító a szolgáltatást megtagadhatja, ugyanakkor jogosult a kiszállási költség és 1 óra munkadíj leszámlázására.

Felhasználási (licenc) feltételek

Futtatási jogosultság

Felhasználó a felhasználási (futtatási) jogosultságot a jelen feltételek elfogadásával és – üzleti célú felhasználását – a kiszámlázott licencdíj kifizetésével szerzi meg.

Dokumentáció

Cobra Computer Kft. a termék átadásával egyidejűleg a programcsomag írásos kezelési útmutatóját a termék honlapján Felhasználó rendelkezésére bocsátja, egyben felhatalmazza Felhasználót – saját célra – korlátlan számúban történő kinyomtatására (sokszorosítására)

Korlátozott garancia

Cobra Computer Kft. a programcsomagra a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát (Limited Warranty) biztosítja, melynek feltételei a következők:

 • Az esetleges programhibák kijavítására Cobra Computer Kft. folyamatos jótállást vállal; az új verziók megjelenése után azonban csak az új változatokra. (A hibabejelentés írásban történik, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással.)
 • Amennyiben a felhasználó által bejelentett hiba nem minősül jótállásos hibának, felhasználó köteles a hibaelemzésért térítést fizetni Cobra Computer Kft-nek.
 • Programjavításra csak Cobra Computer Kft. telephelyén van lehetőség! (A szükséges programfejlesztési eszközök és munkatársak csak Cobra Computer Kft. telephelyén állnak rendelkezésre.)

Cobra Computer Kft.

 • garantálja, hogy a program legalább a leírásában ismertetett funkciókat teljesíti,
 • nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, mivel ez nem programozási hiba eredménye, hanem egy számítógépes rendszer adott pillanatban fennálló belső működési bizonytalanságának következménye,
 • nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Cobra Computer Kft-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver a felhasználó által kiválasztott tetszőleges hardver/operációs rendszer-konfiguráción működik,
 • nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért sem, melyek a felhasználással kapcsolatban a felhasználót érik.

Felhasználási szolgáltatás

Cobra Computer Kft vállalja, hogy a programcsomag használatához felhasználó számára a termék piaci kifutása után még legalább 2 évig a felhasználást segítő szolgáltatásokat nyújt, külön térítésért. (A szolgáltatási rendszer aktuális működési rendszeréről Cobra Computer Kft. folyamatosan tájékoztatja felhasználót.)

Új verzió elérhetősége

Cobra Computer Kft. külön értesítést küld a felhasználók számára. Internetes honlapján keresztül letölthető, Cobra Computer Kft. aktuális szolgáltatási tarifái alapján külön térítésért helyszíni installálásukat is vállalja.

Felhasználási korlátok, a szerzői jog védelme

 • Cobra Computer Kft. sorszámmal és felhasználó-azonosítóval (regisztrációval) ellátott szoftvert ad át felhasználónak. Az azonosítók segítségével a szoftver használatának jogosultsága egyértelműen megállapítható. Figyelem! Cobra Computer Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a programvásárlásakor adott regisztráció a számla kiegyenlítéséig, mint ideiglenes regisztráció szolgál. A fizetési határidő lejárta után a program használata illegális szoftverhasználatnak (a szerzői jogok megsértésének) minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli!
 • A szoftver használatának jogosultsága a megvásárláskor érvényes első, fő verziószám (vagy annál kisebb) verziók futtatására terjed ki. Későbbi verziókra az un. éves programkövetési díj vagy termékfrissítési díj megfizetése mellett jogosult. Ennek megtagadása esetén a későbbiekben új verzióhoz csak a licenc újbóli megvásárlásával juthat hozzá vagy visszamenőlegesen megfizeti a programkövetési/termékfrissítési díjakat az elmaradt évekre.
 • Felhasználó köteles a szoftverhez fűződő szerzői jogok védelmére. Felhasználó vállalja, hogy a Cobra Computer Kft-től vásárolt programot (vagy a programok másolatát) más felhasználónak nem engedi át, és e korlátra dolgozóinak figyelmét felhívja.
 • A szoftvernek a jogosult szervezeten (vállalkozáson, intézményen, stb.) kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül –ez alól csak egyedi szerződések megkötésével tehető kivétel (pl. ügyviteli rendszer használatánál) -, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyetemlegesen anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben Cobra Computer Kft. bizonyítani tudja a fenti felhasználási korlát megsértését, felhasználó köteles megtéríteni a Cobra Computer Kft-t ért károkat.
 • DEMO módban a programcsomag üzleti célú felhasználása (tényleges alkalmazása a vállalkozás ügyviteli feladatainak megoldására) nem megengedett! A használat illegális szoftverhasználatnak minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli! A programrendszer csak jelen licencfeltételek elfogadása esetén futtatható!

Felhasználói jogosultságok

Licenckorlátok: a mindenkori licenckorlátot (kategória, modul, munkahelyek száma stb.) a programhoz adott licencfájl tartalmazza (mely a program Névjegy menüpontjában tekinthető meg).

Egyéb feltételek:

 • A program megvásárlásával Felhasználó nem a szoftver tulajdonjogához jut hozzá, hanem felhasználási jogot szerez (meghatározott számú számítógépeken való futtatásra vagy konkurens felhasználásra).
 • A felhasználási jog harmadik személyre sem ideiglenesen, sem véglegesen nem ruházható át, azaz a Felhasználó a szoftvert nem adhatja el, nem adhatja bérbe és kölcsön (ingyenesen sem) a szerzői jog birtokosának hozzájárulása nélkül.
 • A szoftvernek a felhasználásra jogosult szervezeten kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyaránt anyagi felelősséggel tartozik.
 • A szoftverre vonatkozó minden egyéb jog a program forgalmazóját és szerzőjét illeti meg, beleértve a programcsomag értékesítési feltételeinek és szolgáltatási rendszerének megváltoztatását is.
 • A szerző fenntartja a jogot a program funkcionalitásának bővítésére, és dokumentációjának megváltoztatására (akár meglévő mellékfunkcióinak elhagyására is).
 • Felhasználó ingyenesen jogosult a program vásárlását követő egy évben elkészülő új verzióira.
 • A Felhasználó a szoftver újabb évi verziójának futtatására ún. terméktámogatási vagy programfrissítési díj megfizetése után jogosult.

Szolgáltatási szabályzat

A Cobra Computer Kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Cobra programok felhasználói számára:

Ingyenes forródrótos szolgáltatások:

Alkalmanként 10 perces telefonos, e-mailes, távoli eléréses segítség a vásárlás évében, és terméktámogatással rendelkezőknek.

Térítéses helyszíni szolgáltatások:

 • oktatás, szervezett kezelői tanfolyamok,
 • felhasználói hibák elhárítása,
 • konzultáció.

Térítéses szolgáltatások Cobra Computer telephelyén:

 • hibaelemzés,
 • konzultáció.

Szolgáltatási szabályzatmely a szolgáltatások igénybevételének módját, feltételeit és díjkötelezettségét szabályozza.

 1. Az ügyviteli, vállalatirányítási rendszerhez programcsomaghoz nyújtott bármilyen jellegű szolgáltatást csak a Cobra Computer ügyfélszolgálatán történt előzetes (telefonos) egyeztetés alapján lehet igénybe venni. Az ettől eltérő módon igénybevett szolgáltatásokért a Cobra Computer semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. Szolgáltatási igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül (kivéve a csúcsidőszaknak számító december 1 – január 31. közötti időszakot) a Cobra Computer szakembert bocsát a felhasználó rendelkezésére. A megrendelő név szerint is kérheti a szolgáltatót, ebben az esetben azonban a Cobra Computer nem garantálhatja a 5 munkanapon belüli kiküldését.
 3. Az elvégzett munka minden esetben munkalapon kerül rögzítésre, ellenértéke a konzultáció végeztével a helyszínen készpénzben vagy 8 napos átutalásos számla ellenében fizetendő
 4. A helyszíni szolgáltatás minden esetben díjköteles, mivel
  • A helyszíni szolgáltatás minden esetben munkatársainkkal, mint konzulensekkel történő konzultáció kerül értelmezésre, azaz akkor is díjköteles, ha a konzultáció (szolgáltatás) eredménytelennek (a felmerült probléma megoldhatatlannak) bizonyul!
  • Licence feltételekből következően sem adatsérülésre, sem más szállító által szállított és installált hardveren és operációs rendszeren történő hibátlan működésre nem vállalunk felelősséget, programhibára pedig a licence feltételekben leírt módon. Ebből következően bármilyen programhiba, verziócsere, adatsérülés miatti helyszíni szolgáltatás igénybevétele szintén díjköteles!
 5. A helyszíni szolgáltatás keretében elvégzett tényleges munkavégzésre (amennyiben az eredménytelenség a munkavégzés hibájából adódott) garanciát vállalunk. Egyedül ezen hibás munkavégzés kijavítása – mint garanciában elvégzett munka – díjmentes helyszíni szolgáltatás.
 6. Fentiek alapján a helyszíni szolgáltatás díjkötelezettsége nem képezheti vita tárgyát, és díjtartozás esetén – annak rendezéséig – további szolgáltatás nem vehető igénybe!

Forró-drót szolgáltatási szabályzat

 • Szolgáltató telefonos segítőszolgálatot (“Forró-drót”) biztosít termékei felhasználóinak.
 • A szolgáltatás díjtalan a termék vásárlóinak a vásárlás évében, illetve azoknak a felhasználóknak, akik az adott termékre vonatkozóan rendelkeznek a tárgyévre terméktámogatással.
 • A segítőszolgálat kizárólag a termékek kezelésével, használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgál, és nem feladata általános számítástechnikai kérdésekhez, illetve más programok használatával kapcsolatos kérdésekhez segítséget adni.
 • A telefonos segítőszolgálat munkanapokon 8.30 és 17.00 óra között vehető igénybe.
 • Szolgáltató a legjobb tudása szerint segít a jelzett problémák megoldásában, de a szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy nem minden számítástechnikai és kezelési probléma oldható meg telefonon, illetve írásban. Ilyen esetben Szolgáltató – üzleti tarifái mellett – kész helyszíni segítséget nyújtani Felhasználónak.
 • Tíz percet meghaladó időigényű segítség nem minősül telefonos segítségnek, ezért telefonon nem nyújtható!
 • Időigénytől függetlenül nem tartoznak a telefonos segítőszolgálatot keretébe az alábbi feladatok:
  • számítógép vagy program konfigurálása;
  • adatbázismentés vagy javítás;
  • adatelemzés;
  • évnyitási feladatok;
  • mélyebb beavatkozást igénylő programbeállítások;
  • oktatás, betanítás.

 Budapest, 2016.02.12.

Bokorné Herczegh Marianna sk. ügyvezető igazgató
Adószám: 12103519-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-468624 .

Tartalomjegyzék

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue